گیاه Campanula latifolia

Campanula latifolia
گل استکاتی غول آسا، گل استکانی برگ پهن
1
L.
Large Campanula
3
Campanulaceae

عکس

1.5
0.5
-
چندساله
-
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
بله
خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، سوسک ها، بال پولکداران، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

قی آور

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
گل