گیاه Campsis radicans

Campsis radicans
پیچ اناری معمولی
1
(L.)Seem. ex Bureau.
Trumpet Vine
0
Bignoniaceae
Bignonia radicans. Tecoma radicans. (L.)Juss.

عکس

12
0
خزان کننده
بالا رونده
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
محرک تعریق

سایر موارد استفاده

پوشش زمین