گیاه Canna edulis

Canna edulis
-
0
Ker-Gawl.
Achira
3
Cannaceae
C. achiras. C. esculenta.

عکس

3
1
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
بله
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

بذر
برگ
ریشه

سایر موارد استفاده

سطح دریافت کننده جوهر، رنگ و غیره
نشاسته