گیاه Canna indica

Canna indica
اختر
2
L.
Indian Shot
4
Cannaceae

عکس

1.5
0.6
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی
شکایات یا مشکلات زنان
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)

استفاده خوراکی

ریشه
میوه

سایر موارد استفاده

حشره کش
فیبر
کاغذ
ماده رنگ