گیاه Capsella bursa-pastoris

Capsella bursa-pastoris
کیسه کشیش
2
(L.)Medik.
Shepherd's Purse
3
Cruciferae
Thlaspi bursa-pastoris.

عکس

0.3
0.1
-
یکساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
خودگشنی
نه
بله
خیر
-
-

استفاده دارویی

بندآورنده خون
بهبود دهنده زخم
تشدید کننده انقباضات رحمی- اکسی توسیک
تنگ کننده عروق
رگ گشا، گشادکننده عروق
سرطان
ضد اسکوربوت
قابض
قاعده آور
کاهنده فشارخون
محرک
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

ادویه
بذر
برگ
روغن

سایر موارد استفاده

احیای خاک
حشره کش