گیاه Carex buxbaumii

Carex buxbaumii
-
0
Wahlenb.
-
1
Cyperaceae

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر
ریشه

سایر موارد استفاده

تختخواب و ملافه ان