گیاه Carpobrotus acinaciformis

Carpobrotus acinaciformis
-
0
(L.)L.Bolus.
Hottentot Fig
2
Aizoaceae
Mesembryanthemum acinaciforme.

عکس

0.1
1
همیشه سبز
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
بله
بله
بله
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

برگ
میوه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
تثبیت خاک
مقاوم در برابر آتش