گیاه Carpobrotus aequilaterus

Carpobrotus aequilaterus
-
0
(Haw.)N.E.Br.
Sea Fig
2
Aizoaceae

عکس

0.2
2
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
بله
بله
بله
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

برگ
میوه

سایر موارد استفاده

تثبیت خاک
مقاوم در برابر آتش