گیاه Carpobrotus deliciosus

Carpobrotus deliciosus
-
0
(L.Bolus.)L.Bolus.
Sweet Hottentot Fig
2
Aizoaceae

عکس

0.2
1
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
بله
بله
-
-

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

تثبیت خاک
مقاوم در برابر آتش