گیاه Carya carolinae-septentrionalis

Carya carolinae-septentrionalis
-
0
(Ashe.)Engelm.&Graebn.
Southern Shagbark
2
Juglandaceae

عکس

20
0
خزان کننده
درخت
کند
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر

سایر موارد استفاده

چوب
سوخت