گیاه Carya cathayensis

Carya cathayensis
-
0
Sarg.
Chinese Hickory
3
Juglandaceae

عکس

18
0
خزان کننده
درخت
کند
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر
روغن

سایر موارد استفاده

چوب
سوخت