گیاه Carya glabra megacarpa

Carya glabra megacarpa
-
0
(Sarg.)Sarg.
Coastal Pignut Hickory
3
Juglandaceae
C. megacarpa. Sarg.

عکس

30
0
خزان کننده
درخت
کند
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر

سایر موارد استفاده

چوب
سوخت