گیاه Carya illinoinensis

Carya illinoinensis
پی کان، گردوی گرمسیری
1
(Wangenh.)K.Koch.
Pecan
3
Juglandaceae
C. pecan. Juglans illinoensis.

عکس

50
0
خزان کننده
درخت
متوسط
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
بله
خاک مرطوب
نه
بله
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد انگل- انگل کش
قابض
مخفف سل

استفاده خوراکی

بذر
چای
روغن
شیر

سایر موارد استفاده

چوب
سوخت