گیاه Carya laciniosa

Carya laciniosa
-
1
(F.Michx.)Loudon.
Shellbark Hickory
3
Juglandaceae
C. sulcata. Juglans laciniosa.

عکس

30
0
خزان کننده
درخت
کند
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تمیزکننده زخم
قابض

استفاده خوراکی

بذر
شیره
شیرین کننده

سایر موارد استفاده

چوب
سوخت