گیاه Carya tomentosa

Carya tomentosa
-
1
(Poir.)Nutt.
Mockernut
3
Juglandaceae
C. alba. non Nutt. Juglans tomentosa.

عکس

30
0
خزان کننده
درخت
متوسط
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
بله
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تمیزکننده زخم
قابض

استفاده خوراکی

بذر
شیره

سایر موارد استفاده

چوب
دورکننده
سوخت
ماده رنگ