گیاه Castanea species

Castanea species
گونه های شاه بلوط
0
.
Chestnut Hybrids
3
Fagaceae

عکس

15
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
حشرات
بله
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر

سایر موارد استفاده

تانین
چوب