گیاه Castanea alnifolia

Castanea alnifolia
-
0
Nutt.
Bush Chinkapin
3
Fagaceae

عکس

1
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
حشرات
بله
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر

سایر موارد استفاده

تانین