گیاه Castanea henryi

Castanea henryi
-
0
(Skan.)Rehder.&E.H.Wilson.
-
3
Fagaceae
Castanopsis henryi.

عکس

25
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
حشرات
بله
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر

سایر موارد استفاده

تانین
چوب