گیاه Casuarina cristata

Casuarina cristata
-
0
Miq.
-
0
Casuarinaceae
C. lepidophylla.

عکس

12
0
همیشه سبز
درخت
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
-
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

تانین
چوب
سوخت