گیاه Casuarina glauca

Casuarina glauca
-
0
Sieber. ex Spreng.
Swamp Oak
1
Casuarinaceae

عکس

18
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
-
نه
بله
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

بادشکن
چوب