گیاه Casuarina littoralis

Casuarina littoralis
-
0
Salisb.
She Oak
0
Casuarinaceae
C. suberosa. Otto.&Dietr.

عکس

8
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
-
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

سایر موارد استفاده

چوب