گیاه Casuarina verticillata

Casuarina verticillata
-
0
Lam.
-
0
Casuarinaceae
C. stricta. Ait. Allocasuarina verticillata.

عکس

10
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
بله
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

سایر موارد استفاده

چوب