گیاه Catabrosa aquatica

Catabrosa aquatica
چمن جویبار، علف جویبار
1
(L.)Beauv.
Water WhirlGrass
1
Gramineae
Glyceria aquatica.

عکس

0.7
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
-