گیاه Catalpa bignonioides

Catalpa bignonioides
جوالدوزک
2
Walter.
Indian Bean Tree
0
Bignoniaceae
C. syringaefolia. Bignonia catalpa. L.

عکس

15
12
خزان کننده
درخت
متوسط
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
بله
بله
-

استفاده دارویی

آرامبخش
آنتی سپتیک، گندزدا
پادزهر
چشمی
ضد کرم، کرم کش
قلبی
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

قسمت مورد استفاده

برگ
گل

سایر موارد استفاده

چوب