گیاه Catalpa bungei

Catalpa bungei
-
2
C.A.Mey.
-
0
Bignoniaceae

عکس

10
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
بله
بله
-

استفاده دارویی

ضد کرم
ضماد
مقوی معده

سایر موارد استفاده

چوب