گیاه Catalpa speciosa

Catalpa speciosa
جوالدوزک
0
(Warder. ex Barney.)Warder. ex Engelm.
Shawnee Wood
0
Bignoniaceae

عکس

15
15
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
بله
بله
-

سایر موارد استفاده

چوب