گیاه Caucalis platycarpos

Caucalis platycarpos
ساقه خز
0
L.
Small Bur-Parsley
2
Umbelliferae
C. daucoides. L. 1767, non L. 1753. C. lappula.

عکس

0.3
0
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ