گیاه Ceanothus integerrimus

Ceanothus integerrimus
-
1
Hook.&Arn.
Deer Brush
3
Rhamnaceae

عکس

4
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

متفرقه

استفاده خوراکی

بذر

سایر موارد استفاده

سبد
صابون
ماده رنگ