گیاه Ceanothus sanguineus

Ceanothus sanguineus
-
1
Pursh.
Oregon Tea Tree
3
Rhamnaceae
C. oreganus.

عکس

2
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضماد

استفاده خوراکی

چای

سایر موارد استفاده

صابون
ماده رنگ