گیاه Centaurea depressa

Centaurea depressa
گل گندم
0
M.Bieb.
-
2
Compositae
C. pygmaea

عکس

0.3
0
-
یکساله/چند ساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، بال پولکداران، خودگشنی
بله
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ریشه