گیاه Cephalotaxus harringtonia

Cephalotaxus harringtonia
-
0
(Knight. ex J.Forbes.)K.Koch.
Japanese Plum Yew
5
Cephalotaxaceae
Taxus harringtonia.

عکس

5
3
همیشه سبز
درختچه
کند
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

بذر
روغن
میوه

سایر موارد استفاده

پرچین
روغن غیر خوراکی