گیاه Cerastium fontanum

Cerastium fontanum
-
0
Baumg.
Chickweed
2
Caryophyllaceae

عکس

0.3
0
-
یکساله/چند ساله
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ