گیاه Cheilanthes pteridioides

Cheilanthes pteridioides
-
0
(Reichard.)C.Chr.
Ressurection Fern
1
Pteridaceae
C. fragrans. (L.f.)Sw.

عکس

0.15
0
همیشه سبز
سرخس
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

چای

قسمت مورد استفاده

برگ