گیاه Chenopodium quinoa

Chenopodium quinoa
-
0
Willd.
Quinoa
4
Chenopodiaceae

عکس

1.5
0.25
-
یکساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
باد، خودگشنی
بله
بله
خیر
-
تحمل بادهای قوی

استفاده خوراکی

بذر
برگ

سایر موارد استفاده

دورکننده
صابون
ماده رنگ