گیاه Chimonanthus praecox

Chimonanthus praecox
گل یخ
1
(L.)Link.
Winter Sweet
2
Calycanthaceae
C. fragrans. Lindl. Calycanthus praecox. Meratia praecox.

عکس

3
3
خزان کننده
درختچه
متوسط
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بزاق آور

استفاده خوراکی

گل

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

اسانس
چوب