گیاه Chionographis japonica

Chionographis japonica
-
0
Maxim.
-
1
Melanthiaceae
C. lutea. Melanthium luteum.

عکس

0.3
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ