گیاه Chondrilla juncea

Chondrilla juncea
قندرون
1
L.
Naked Weed
3
Compositae

عکس

1
0
-
دو ساله/چند ساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

مقوی معده

استفاده خوراکی

برگ