گیاه Chrozophora obliqua

Chrozophora obliqua
ازرق درختچه ای، رنگینک درختچه ای
1
(Vahl.)A.Juss.
-
1
-
C. verbascifolia. (Willd.)Juss.

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-