گیاه Chrozophora tinctoria

Chrozophora tinctoria
ازرق، رنگینک
0
(L.)A.Juss.
Dyer's Croton
1
Euphorbiaceae

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-