گیاه Cistus creticus

Cistus creticus
-
2
L.
Rock Rose
2
Cistaceae
C. creticus. C. polymorphus. C. villosus creticus.

عکس

1
1
همیشه سبز
درختچه
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها
بله
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

خلط آور
قاعده آور
محرک

استفاده خوراکی

ادویه
چای

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

رزین