گیاه Citrofortunella swinglei

Citrofortunella swinglei
-
0
J.W.Ingram.&H.E.Moore.
Limequat
2
Rutaceae

عکس

0
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

میوه