گیاه Citrus ichangensis

Citrus ichangensis
-
2
Swingle.
Ichang Papeda
2
Rutaceae

عکس

4.5
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

متفرقه

استفاده خوراکی

میوه

قسمت مورد استفاده

گل