گیاه Cleome gynandra

Cleome gynandra
-
2
L.
African Spider Flower
0
Capparidaceae
Gynandropsis gynandra. (L.)Briq. G. pentaphylla. DC.

عکس

1.3
0
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

التهاب زا
تب بر
تیمار اثرات نیش حشرات
ضد کرم