گیاه Cleome lutea

Cleome lutea
-
1
Hook.
Yellow Spiderflower
2
Capparidaceae
Peritoma aurea. P. luteum.

عکس

1.2
0
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

تیمار اثرات نیش حشرات

استفاده خوراکی

بذر
برگ

سایر موارد استفاده

ماده رنگ