گیاه Cleome viscosa

Cleome viscosa
-
2
L.
Tickweed
2
Capparidaceae

عکس

1.5
0
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

التهاب زا
ضد کرم
ضد نفخ
محرک
محرک تعریق

استفاده خوراکی

ادویه
برگ
روغن