گیاه Clethra barbinervis

رتبه خوراکی: 1
رتبه دارویی: 0
 

نام فارسی

نام علمی

 
-
 
نام انگلیسی: -
Author: Siebold.&Zucc.
خانواده: Clethraceae
نام های مترادف: C. canescens. C. kawadana. C. repens.
ارتفاع گیاه (متر) : 3
پهنای کانوپی (متر) : 3

فرم رشد : درختچه
همیشه سبز/خزان کننده : خزان کننده
سرعت رشد : -

آیا گیاه کشت می شود؟ : نه
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟ : نه
نیاز نوری: نیمه سایه، آفتاب کامل
خاک مطلوب : سبک (شنی)، متوسط (لوم)
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟ : نه
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟ : نه

اسیدیته خاک : اسیدی، خنثی
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟ : نه
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟ : بله

رطوبت : خاک مرطوب
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟ : بله
آیا گیاه خودگشن است؟: -
نوع گل: نر و ماده
نحوه گرده افشانی: زنبور ها
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟: نه
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟: نه
مقاومت در برابر یخ زدگی: بله
مقاومت به آلودگی هوا: -
مقاومت در برابر باد: -
برگ
گل