گیاه Clethra barbinervis

Clethra barbinervis
-
0
Siebold.&Zucc.
-
1
Clethraceae
C. canescens. C. kawadana. C. repens.

عکس

3
3
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

برگ

قسمت مورد استفاده

گل