گیاه Cnidium japonicum

Cnidium japonicum
-
0
Miq.
-
1
Umbelliferae

عکس

0.3
0
-
دو ساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

برگ