گیاه Cocculus orbiculatus

Cocculus orbiculatus
-
2
(L.)DC.
-
1
Menispermaceae
C. thunbergii. C. trilobus. Cebatha orbiculata. Menispermum trilobum.

عکس

4
0
خزان کننده
بالا رونده
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
ضد آسم
ضد درد
ضد روماتیسم
ضد کرم، کرم کش
ضد نفخ
ضد ورم
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

برگ
ریشه

سایر موارد استفاده

حشره کش
سبد