گیاه Codonopsis lanceolata

Codonopsis lanceolata
-
2
(Siebold.&Zucc.)Trautv.
Todok
2
Campanulaceae
Campanumoea lanceolata.

عکس

1.5
0
-
بالا رونده چند ساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
شیرافزا
قاعده آور
مقوی میل جنسی، مقوی قوه باه
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ
ریشه