گیاه Codonopsis pilosula

Codonopsis pilosula
-
3
(Franch.)Nannf.
Dang Shen
3
Campanulaceae
Campanumoea pilosula. Franch.

عکس

1.7
0
-
بالا رونده چند ساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

اشتها آور
افزایش دهنده مقاومت بدن
بزاق آور
شیرافزا
مقوی معده
مقوی، تونیک
هضم یار، دیجستیو

استفاده خوراکی

ریشه